https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Publikacje

Nasze materiały

Wytyczne dla autorów

LM bb

Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Do redakcji należy przesłać wszystkie materiały wymienione poniżej, pocztą elektroniczną do redakcji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pismo do redakcji,
  • oświadczenie,
  • pozytywną opinię promotora/opiekuna naukowego w przypadku autorów nie posiadających co najmniej stopnia naukowego doktora,
  • artykuł,
  • tytuł artykułu po angielsku,
  • streszczenie tekstu po polsku,
  • streszczenie tekstu po angielsku,
  • słowa kluczowe polskie,
  • słowa kluczowe po angielsku,
  • wykresy w formacie *.xls z oryginalnymi podpisami
 2. Nadsyłane artykuły nie powinny przekraczać 12–15 stron (21 600 – 27 000 znaków).
 3. Artykuł należy poprzedzić:
  • pismem, w którym autor zwraca się do redakcji o wydrukowanie pracy w czasopiśmie (jest to formalna zgoda autora na publikację pracy w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną), podaje pełne imię i nazwisko, tytuł naukowy (zawodowy) lub stopień naukowy, miejsce pracy z dokładnym adresem i telefonem, dokładny adres i telefon do korespondencji, adres e-mailowy oraz krótką notkę o sobie;
  • oświadczeniem o następującej treści:
   Niniejszym oświadczam, że:
   • Jestem autorem/współautorem tekstu pt. …......... (w przypadku współautorstwa należy podać procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie tekstu; podać informacje, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych w przygotowaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst).
   • Tekst jest wolny od wad prawnych.
   • Tekst nie został ogłoszony dotąd drukiem i nie został złożony w innej redakcji.
   • Tekst przekazuję do publikacji i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w kwartalniku Life and Movement.
   • Podpis
 4. Artykuły studentów/doktorantów muszą mieć dołączoną pozytywną opinię promotora/opiekuna naukowego o złożonym artykule.
 5. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia recenzentów potwierdzona rekomendacją do druku redaktora naczelnego.

STRUKTURA ARTYKUŁU

 1. Na początku artykułu powinno być umieszczone imię i nazwisko autora/autorów oraz jego/ich miejsce pracy.
 2. Tytuł każdego artykułu powinien być podany w językach polskim i angielskim.
 3.  W przypadku recenzji publikacji podajemy tytuł polski oraz jego brzmienie w języku angielskim (w przypadku publikacji zagranicznej prosimy o podanie oryginalnego tytułu recenzowanego dzieła). W przypadku sprawozdań, omówień wydarzeń naukowych czy innych materiałów podajemy tytuł polski oraz jego brzmienie w języku angielskim.
 4. Poniżej tytułu artykułu umieszczamy streszczenie w języku polskim (ok. 600 - 700 znaków) oraz streszczenie w języku angielskim (ok. 600 - 700 znaków) – dotyczy artykułów problemowych, teoretycznych, historycznych, materiałów prezentujących wyniki badan czy doświadczenia zagraniczne (nie dotyczy recenzji, sprawozdań czy omówień wydarzeń naukowych).
 5. Artykuł powinien zawierać słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (nie dotyczy recenzji, sprawozdań z wydarzeń naukowych).
 6. Podstawowy tekst artykułu, powinien być pisany Arialem 12 pkt. z półtora odstępem i z wcięciami akapitowymi 2 cm.
 7. Śródtytuły użyte w tekście, powinny mieć zróżnicowany stopień i wyróżnienie.

LITERATURA

 1. Odwołania do literatury umieszcza się na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej.
 2. Przypisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej wersji. Nazwiska   i tytuły pisane cyrylicą powinny być podane w transliteracji zgodnie z normą GOST 52535.1-2006.
 3. Zalecane jest odwoływanie się głównie do publikacji recenzowanych.
 4. W przypadku dokładnego cytowania w tekście obok numeru przyporządkowanego publikacji zamieszczonej w spisie Literatury podaje się również numer strony, z której pochodzi cytat – np. [2, s. 166].
 5. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowach.
 6. Przykłady tworzenia odsyłaczy bibliograficznych w spisie literatury (oparte o system cytowania Chicago http://www.chicagomanualofstyle.org/):
 7. Adresy internetowe podajemy na końcu literatury, z datą dostępu do strony, podaną w nawiasach kwadratowych.

TABELE, RYCINY, ILUSTRACJE

 1. Podpisy do tabel, rycin i ilustracji oraz treść w tabelach, rycinach i ilustracjach należy podawać w języku, w którym został napisany artykuł, oraz w języku angielskim.
 2. Tabele należy dodatkowo przygotować w oddzielnym załączniku.
 3. Rysunki należy nadsyłać w formiegotowej do druku jako oddzielne pliki w formacie jpg, png lub tiff (min. 300 dpi, wielkość około 1 MB).
 4. Wykresy tworzone w programie Excel (lub w jego odpowiedniku) należy przesyłać w formacie .xls (format programu Excel).Artykuły bez elementów graficznych odpowiedniej jakości nie będą przyjmowane do druku.
 5. Przy wszystkich tabelach, rycinach, wykresach, zdjęciach itd. należy podać źródło, z którego pochodzą, lub umieścić informację „Opracowanie własne”.

 

SKRÓTY

Rozwinięcia wszystkich użytych w artykule skrótów należy podać w formie wykazu na końcu artykułu.

ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTORSHIP

 1. Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 2. Ghostwriting ma miejsce wtedy, gdy wkład w powstanie artykułu wniosła osoba niewymieniona w wykazie autorów lub w podziękowaniach.
 3. Guest autorship zachodzi wtedy, gdy artykuł powstał bez udziału osoby wymienionej w wykazie autorów lub wniosła ona znikomy wkład w powstanie danej publikacji.
 4. Redakcja powinna uzyskać informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

ETYKA

 1. Dane opublikowane w kwartalniku „Life and Movement” powinny być oryginalne. Nie należy przesyłać tekstów, które zostały wcześniej opublikowane w innym czasopiśmie lub monografii. Podawanie fałszywych danych, plagiaty oraz inne działania, które mogą prowadzić do fałszywych wniosków, są nieetyczne.
 2. Szczegółowe informacje o  etyce publikacji i stwierdzeniu nadużycia w publikacji (opartych na zaleceniach Elsevier i wytycznych COPE dla wydawców czasopism), z którymi należy zapoznać się przed zgłoszeniem artykułu do redakcji, znajdą Państwo w poniższym linku.

http://www.elsevier.com/editors/perk/about-cope

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, zmian tytułu i innych, zgodnie z wymaganiami czasopisma bez porozumienia z autorem.

Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów.

Autorzy opublikowanych artykułów otrzymają bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma, przesłany pod wskazany adres korespondencyjny.