Nasze publikacje

Life and Movement

L&M jest kwartalnikiem, wydawanym przez Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej od 2012 roku.
Od roku 2016, Wydawcą jest Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa.

Profil tematyczny czasopisma jest osadzony w interdyscyplinarnej przestrzeni naukowej, odnoszącej się do szeroko pojmowanej kultury fizycznej i bezpieczeństwa. Szczególnym polem zainteresowań redakcji są procesy dydaktyczne i badawcze, zajmujące się ruchową aktywnością, a także związanymi z nią dziedzinami dotyczącymi zdrowia, sprawności oraz ogólnoustrojowego dobrostanu człowieka.   

L&M wydawane jest w formie opracowań monotematycznych i specjalnych.

L&M podejmuje zagadnienia zawierające się w następujących działach:

 1. Problemy ogólne i przedmiotowe
 2. Prace badawcze w zakresach mieszczących się w tematyce wydawnictwa
 3.  Dyskusje i polemiki – konfrontacja poglądów
 4. Prezentacje dobrych praktyk i inicjatyw
 5. Wywiady
 6. Historia
 7. Recenzje
 8. Informacje – sprawozdania z krajowych i zagranicznych wydarzeń naukowych i innych przedsięwzięć z obszarów kultury fizycznej i bezpieczeństwa
 9. Nowości wydawnicze – omówienie pozycji poświęconych zagadnieniom powiązanym z tematyką wiodącą kwartalnika
 10. Listy do redakcji

Redakcja przyjmuje płatne ogłoszenia, reklamy i wkładki, za których treść nie odpowiada.

Numer ISSN 2299-7245

Numer ISSN (online) 2543-6775

Redaktor naczelna / Editor–in-Chief

dr Iwona Michniewicz 

Redaktorzy statystyczni / Statistical Editors

dr Marek Witkowski

dr Aleksandra Witkowska

Redaktorzy tematyczni, członkowie Rady Naukowej / Section Editors, Scientific Committee

prof. zw. dr hab.Wiesław Siwiński – Przewodniczący

prof. zw. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. zw. dr hab. inż. Anatol Skrypko

prof. dr Mykola Lukjanchenko (Ukraina)

prof. dr Tatiana Krucevych (Ukraina)

prof. dr Olena Shyyan (Ukraina)

doc. dr Iryna Turchyk (Ukraina)

dr Stathis Avramidis (Grecja / Anglia)

dr Angeliki Douka (Grecja)

dr Andrzej Krzyszkowski

dr Romuald Michniewicz

Tłumacze / Translators

Bartosz Wieczorek

Agnieszka Mirecka – Katulska

Wszystkie przysłane materiały spełniające wymogi zawarte we „Wskazówkach dla autorów publikacji” są recenzowane przez jednego – dwóch (w miarę potrzeb) recenzentów w modelu double-blind review proces, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci wypełniają „Arkusz recenzji”, który kończy:

  1. jednoznaczna rekomendacja dopuszczenia artykułu do publikacji – artykuł trafia do redakcyjnych zapasów i czeka na wybór przez redaktora naukowego numeru tematycznego lub wielotematycznego. Po wyborze autor/zy artykułu są zawiadamiani o planowanym terminie publikacji;
  2. rekomendacja warunkowa (artykuł wymaga wprowadzenia zmian) – redakcja wysyła arkusz recenzji do autora/rów z prośbą o informację, czy planuje poprawienie artykułu zgodnie z sugestiami/uwagami recenzenta/tów. Poprawiony artykuł wraca do tych samych recenzentów. Po otrzymaniu drugiej recenzji artykułu procedura powtarza się w zależności od rodzaju (bezwarunkowa, warunkowa) rekomendacji do druku;
  3. jednoznaczne odrzucenie artykułu.

Co roku, na stronie internetowej kwartalnika (www.krsir.pl), zamieszczamy listę recenzentów współpracujących z redakcją LIFE and MOVEMENT.

Recenzenci w kolejnych latach (czytaj więcej):

Numery archiwalne

Wytyczne dla autorów

 • Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

  Więcej…

Adres Redakcji

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4
62-800 Kalisz

Tel. 781 71 71 71

lm.redakcja@wp.pl